Close

Ljiljana Đurđić

Ljiljana Đurđić, Beograd, 1946. Objavila desetak knjiga poezije, proze i eseja. Urednica časopisa “ProFemina. Bila je kolumnistkinja dnevnog lista “Danas” i nedeljnika “Evropa”. Živi u Beogradu.

Pročitaj više

Mirjana Đurđević

Mirjana Đurđević

Mirjana Đurđević rođena je i živi u znaku slobodnog Strelca, u Beogradu. Do sada je objavila memoare (Čas anatomije na Građevinskom fakultetu, 2001), ljupku beogradsku ljubavnu priču iz oblasti nevladinog kriminala (Treći sektor ili sama žena u...

Pročitaj više

Đorđe Des­pić

Đorđe Des­pić

Đorđe Des­pić (Užice, 1968), asis­tent je na Od­se­ku za srpsku književ­nost na Fi­lo­zo­fskom fa­kul­te­tu u No­vom Sa­du. Piše književ­no­kri­tičke, književ­no­te­orij­ske i književ­no­is­to­rij­ske tekstove. Objavljene knjige: Ak­si­ološki...

Pročitaj više

Mir­ko De­mić

Mir­ko De­mić

Mir­ko De­mić je rođen 1964. go­di­ne u Gornjem Kla­sniću kod Gline. Do sa­da je obja­vio knjige pro­ze: Ja­bu­ke Hes­pe­ri­da (1990), Slam­ka u no­su (1996), Ćili­bar, med, os­ko­ruša (2001, 2005), Apo­kri­fi o Fur­tu­li (2003) i Slu­ge...

Pročitaj više

Sava Damjanov

Sava Damjanov

Sava Damjanov (Novi Sad, 29. IX 1956): kulturolog-androlog-ginekolog, futuro­log-nu­mero­log-Bog; studirao i predavao istorijske nauke na vodećim hrišćan­sko-budističkim i islamsko-pante­ističkim učilištima, gde je obavljao funkcije Prorektora za...

Pročitaj više

Alen Bešić

Alen Bešić

Alen Bešić je rođen 17. ma­ja 1975. go­di­ne u Bi­haću. Di­plo­mi­rao je na od­se­ku za srpsku književ­nost Fi­lo­zo­fskog fa­kul­te­ta u No­vom Sa­du. Obja­vio je dve knjige po­ezi­je: U fi­li­gra­nu rez (KOS, Be­o­grad, 1998) i Način...

Pročitaj više