Close

Vladimir Vojnovič

Vla­di­mir Voj­no­vič rođen je 26. sep­tem­bra 1932. go­di­ne u Staljina­ba­du (da­nas Dušan­be). Njego­vi da­le­ki pre­ci su do­seljeni­ci iz Srbi­je. Vla­di­mi­rov otac, no­vi­nar, uhapšen je 1938. go­di­ne, pa se po­ro­di­ca Voj­no­vič...

Pročitaj više

Pavle Ugrinov

Pavle Ugrinov

Pav­le Ugri­nov (Mol,1926 – Be­or­gad, 2007) spa­da u naj­značaj­ni­je savre­mene srpske pro­zne pisce. Za­pamćen je kao je­dan od osni­vača ka­mer­ne sce­ne Ate­lje 212 u Beo­gra­du, ko­ja je i otvo­re­na 1954. go­di­ne up­ra­vo njego­vom...

Pročitaj više

Oleg Tomić

Oleg Tomić

Oleg Tomić je rođen 1968. godine u Novoj Gradiški. Studirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a od 1991. godine živi u Subotici. Objavio je zbirku poezije 7 iza vilice (1993), knjigu kratkih priča Orso Negru (1997), te...

Pročitaj više

Lucija Stupica

Lucija Stupica

Lucija Stupica je rođena 19. maja 1971. godine u Šmarju pri Jelšah, u Sloveniji. Studirala je arhitekturu. Bavi se dizajnom enterijera, i piše, između ostalog, i članke o arhitekturi i dizajnu za stručne i popularne časopise. Lucija je takođe...

Pročitaj više

Ivan Štrpka

Ivan Štrpka

Ivan Štrpka je rođen 30. juna 1944. u Hlohovcu u Slovačkoj. Studirao je slovački i španski jezik na Filozofskom fakultetu u Bratislavi. Radio je kao urednik, kasnije kao dramaturg u bratislavskoj televiziji, posle kao zamenik glavnog urednika...

Pročitaj više

Bojan Stojanović Pantović

Bo­ja­na Sto­ja­no­vić Pan­to­vić (Be­o­grad, 1960) preda­je na Od­se­ku za kom­pa­ra­tiv­nu književ­nost Fi­lo­zo­fskog fa­kul­te­ta u No­vom Sa­du. Ba­vi se kom­pa­ra­tis­ti­kom, piše književ­no­is­to­rij­ske stu­di­je i ogle­de, ese­je...

Pročitaj više