Close

Adrijan Makinti

Adrijan Makinti

Adrijan Makinti je rođen i oadrastao u Karikfergusu, u Severnoj Irskoj, u doba najveće političke krize u toj pokrajini. Studirao je političke nauke na Oksfordskom univerzitetu i nakon neuspele pravne karijere preselio se u Njujork ranih 1990-ih...

Pročitaj više

Do­ris Le­sing

Do­ris Le­sing

Do­ris Le­sing spada u naj­značajnije bri­tan­ske pi­sce dru­ge po­lo­vi­ne XX ve­ka, dobitnica je Nobelove nagrade za književnost za 2007. godinu, i, kako se kaže u saopštenju Nobelovog komi­teta, jeste „pisac epskog narativnog dara o ženskom...

Pročitaj više

Tanja Kragujević

Tanja Kragujević

Tanja Kragujević rođena je 1946. u Senti, gradiću na Tisi, na severu Vojvodine, gde je završila prvi razred osnovne škole. Školovanje nastavila u Beogradu, u osmo­godišnjoj školi „Vuk Karadžić” i Drugoj beogradskoj gim­naziji. Diplomirala je...

Pročitaj više

Noemi Kiš

No­emi Kiš (Kiss Noémi) je rođena 1974. go­di­ne u gra­diću Ge­de­lu (Gödölõ) na se­ve­ro­za­pa­du Mađar­ske. Di­plo­mi­ra­la je mađar­ski je­zik i književ­nost, kao i sociologiju. Dok- ­to­ri­rala je na te­mi mađar­ske re­cep­ci­je po­ezi­je...

Pročitaj više

Džamej­ka Kin­kejd

Džamej­ka Kin­kejd

Rođena kao Elejn Po­ter Ričar­dson 1949. u Sent Džon­su na An­ti­gvi, gde je pro­ve­la de­tinj­stvo i završila osnov­nu ško­lu u bri­tanskom ko­lo­ni­jal­nom siste­mu, Džamej­ka Kin­kejd je sa 17 go­di­na otišla u Nju­jork, ra­deći tri go­di­ne...

Pročitaj više

Džejms Kel­man

Džejms Kel­man

Džejms Kel­man je rođen u Gla­zgo­vu 1946. go­di­ne. Je­dan od naj­značaj­ni­jih sav­re­me­nih škot­skih pi­sa­ca. Obja­vio je knjge Hrt za do­ručak, za ko­ju je do­bio Čel­ten­ham na­gra­du 1987. go­di­ne; Ope­ko­ti­nu, za ko­ju je do­bio...

Pročitaj više