Close

Vule Žurić

Vule Žurić

Vule Žurić je rođen u Sarajevu 1969.   Do sada je objavio knjige priča: Umri muški (1991), Dvije godine hladnoće (1995), U krevetu sa Madonom (1998), Valceri i snošaji (2001) i Mulijin ruž (2003), i romane: Blagi dani zatim prođu (2001)...

Pročitaj više

Jasmina Vrbavac

Jasmina Vrbavac

Ja­smi­na Vrba­vac – rođena u Be­o­gra­du (1965), di­plo­mi­ra­la na Fi­lo­loškom fa­kul­te­tu, ma­gis­tri­ra­la na FDU. U Te­le­vi­zi­ji Be­o­grad ra­di od 1987. go­di­ne, is­prva kao ho­no­rar­ni sa­ra­dnik, da­nas kao ure­dnik u Re­dak­ci­ji...

Pročitaj više