Close

ARHETIPSKA POLIFONIJA SKRAJNUTIH EHOA

Ako su ratni „dijalozi“ u rovovima Atake na Itaku doneli stav da su zaraćene strane „na

zajedničkom zadatku ubijanja tišine“ (Demić 2015: 58) onda, u izvrnutoj hipotezi iznosimo

stav da su Ćutanja iz Gore polje višestruko generisanog i kompleksnog delovanja muka.

Bezvuk koji okružuje centralni topos, Petrovu goru, je sablažnjiv, groteskan, vilinski grlen,

naslojen glasovima umrlih. Praznina koja obavija tišinu melanholični je odjek kaluđerske

sputanosti da “govori”, ona je nema pesma monaha Petra, jednog od medija kroz koji pisac

propušta arhetipsku povest o kordunskom toposu. Da bi fenomenološki ogolio čoveka do

srži, Demić u njegova usta apokrifno stavlja molitvu očišćenu od reči. Transcedentalnost

narativnih meditacija prevodi fokalizatora priče u stanje zaglušujuće jasnoće, nalik na

taoističkom iznenadnom prosvetljenju, a to se poklapa i sa namerama samog autora da

čitaoca dovede u stanje kolektivne osvešćenosti.

Hibridizacija topografije i mitologije diše u Demićevoj prozi. Distopijsko Zaumlje kao

mrtvorođenče denotira ka Krajini kao implicitno učitanom entitetu. Siscija, Sisak je deo

rimskog hronotopa u romanu. Petrova gora se u nemim kartama obeležava kao pustinja i u

narativnom tkivu isijava značenja. Ona je demijurg, tvorac života i smrti, a ne narator, koji

se, bartovskom strategijom samoukidanja uklanja iz pripovednog parergona. Ona je

predstavljena kao oličenje nepropadljivosti, kao božanstvo. U legendarnoj vizuri

šumovita gora je oslikana kao ostrvo iznad oblaka, što se uklapa u mitološku paradigmu

vertikale koju čine nebo-otac i zemlja-majka.

Polisemičnost gore u Demićevom romanu zadobija teško sagledljive razmere. Petrova Gora

je ženski princip, majka. Kada inicijalni narator kaže da „srcu te Gore, u samoj njenoj

materici, na desetinu lakata ispod njene površine, obmotani nekolikom slojevima ilovače

(posteljice tvrdog zaborava), već vijekovima leže tijem mnozine ljudi, znanih i neznanih,

važnih i nevažnih“ onda možemo da povučemo frajevsku liniju dodira ovog sveta sa slikom

mračnog zavojitog lavirinta, utrobe nemani ženske rodnosti, koja se često pojavljuje

antičkim u junačkim traganjima tezejskog tipa. Umnožavanje ženskog, gorskog glasa, autor

realizuje kroz obličje G(v)ozdane, demonske higijeničarke i vilinsko proplakivanje. Htonska

G(v)ozdanina fokalizacija prikazuje Petrovu goru kao vreteno sveta, pupak sveta, Axis Mundi,

a njene replike koje svedoče o proganjanju odlutalih duša i o saplemeničkom egzorcizmu

opravdavaju žanrovsko određenje ovog romana – fantazmagoriju.

Za razliku od slikarskog hermafroditizma na skici „Pijanog broda“ Save Šumanovića u

Trezvenjacima na pijanoj lađi i grotesknog, hormonskog kratkog spoja u vidu nakaznog „ženskog

bataljona“ u Ataci na Itaku, u Ćutanjima na Gori imamo oslikavanje čiste biblijske

androginosti kroz dijalog Adama i Adame. Platonska priča o razdvojenosti muškog i ženskog

i kruženju animusa i anime sa beskrajnom čežnjom da se spoje, vidimo u Adaminim rečima da

je Adam njen zavičaj, „jedini izvor nostalgije“. No, nije ovo jedini plan androginosti u

romanu. Pripovedačevo uho eksplicitno je i muško i žensko a pretnja od raščetvorenosti,

razdvojenosti već razdvojenog sagledavamo u bratskom tetralogu parova – braće po materi i

braće po ćaći.

Diskurs o bolu Demić ispisuje biblijskom tematikom kroz pentalogiju, bilo da je reč o

Hristovoj (limenoj) nemoj duši koju empatično sažaljeva u priči „Iesus Nazarenus rex

Iudaeorum“ iz Molskih akorada, bilo da je reč o telesnim pukotinama samog Adama iz

poslednje knjige. Za Adama je bol „osa oko koje se svemir vrti do vrtoglavice“, on je

egzistencijalna konstanta. Obrtanje koje muški deo biblijskog androgina prevaljuje preko

jezika, postaje osovina oko koje se vrti čitav inverzivni postupak romana i prema kome je

Apokalipsa sam početak“, prolog je na kraju a epilog na početku . Ovaj vertigo koji autor

realizuje ne samo kroz ovaj roman već i u pomenuti poredak knjiga u pentalogiji, ima za cilj

prikazivanje suštinske dezorijentisanosti više nego ograničenog čoveka – i u tekstu a i u

životu.

Figura proroka je jedna od centralnih u romanu. Prorok, monah Petar, imenom je vezan za

kamen, za Goru. U sebi, u jukstapoziciji on sadrži i blagoslov i prokletstvo. Prorok je tako

plod Gospodnje pohote, posrednik zaumnih vizija, martir, mučenik, metafora za polugu

kolektivnog nesvesnog, sredstvo kojim svetina sama sebe održava u pokornosti ali i čovek

koji živi u jeziku, jer „onaj ko je sposoban da se čudi svakoj izgovorenoj reči ili najprostijem

događaju, nije izgubljen za proroštvo.“ Prorok je tako formalistički zagledan u mit koji

govori o nepoznatom i koji je „zagledan u srce velike tišine“.

Sledeći u nizu pripovedača, posle kaluđera Petra, čije se usahlo mučeničko telo, gotovo

mitski pretočilo u izvor čistih, kaluđerskih suza, nalazi se Lešo Dijaković, samouki đak.

Samoumanjenost ovog pripovednog glasa korespondira sa religioznom, srednjovekovom

anonimnošću. Ovakav identitet je prazan, otvoren, suštinski nedefinisan, on je „nomen

nescio“, a dobro znamo afinitete autora da bira upravo ovakve aporetične fenomene da bi

mogao kroz njih da progovara o životnoj transcedenciji, o onome što nam je neuhvatljivo.

Pripovedanje o ćutanju je zapravo jedini način odlaganja kraja postojanja što se eksplicitno

i navodi u poslednjoj glavi knjige.

U petoknjižju smo imali klizanja naratora u domen animalnog, kiničnog, kao u slučaju psa

Argusa (u Ataci na Itaku) ili ciničnog survavanja gde se narator doživljava kao naduvana

plutajuća lešina od tuđih priča (u Po(v)ratničkom rekvijemu). Skepticizam, mizantropija i

cinizam su preduslovi da bi se čovek mogao da se odljudi i da bi u tišini mogao da pronađe

glas sopstva. I zato monah Petar uzvikuje „Raj je tamo gde nema ljudi.“ I zato apostol Petar

očajnički beži od ljudi da bi spas pronašao u samoći. I zato „odsustvo ljudi i života,

preduslov je za stvaranje, a ne prilika za iskazivanje snage svoje molitve“. Ćutnja je

cinična reakcija na otupelost čula koja nastaje kao posledica „civilizatorskog napretka“.

Ono čemu beznadno teži autor u trećem delu književnog pentaptiha a što se reflektuje i u

poslednjem romanu je „snevanje o ljudima kakvi nikad nisu bili, niti će ikada biti“.

Mirko Demić u Ćutanjima iz Gore razvija dalje svoju filosofiju zla relativizujući

kategoriju „dobrog“ do kraja kroz dijalog Petra i Pavla: „Nema dobra a da nije sklono

kvarenju i propadanju. Zlo je vječni kvarež!“. Da je zlo gravitacija koje magnetski privlači

ljude, da od nje lako nastaje Apokalipsa, i privatna i nacionalna i sveopšta, autor je

pokazivao kroz čitav ciklus romana, kroz mini-eseje o mržnji, počev od onog u Molskim

akordima gde se zaglušujuće urlanje neprijatelja progonitelja prikazuje iz tačke gledišta

portreta na zidu koji u obrnutoj perspektivi posmatra destrukciju kuće progonjenih, u

Trezvenjacima na pijanoj lađi gde su ljudi na balkanskom podneblju izloženi mržnji „koja

zapljuskuje iza svakog ćoška poput pomija“ ili onog u Ataci na Itaku, koji prikazuje ratnu

morfologiju telesnih sakaćenja. Ovde je zlo produkt međuljudskih odnosa a ne neke

transcedentalne sile. Ono u velikoj meri problematizuje bilo kakav oblik teodiceje. U

po(v)ratnoj svakodnevici prepunoj zla, čovek ostaje bez boga, ostavljen zjapećoj egzistenciji

koja pulsira u samoći.

Brižljivu konstrukciju ideje samoće Demić započinje iz centra, iz Gore, stene Spasa

rečima: „Pogleda li neko iz podnožja na ovu stijenu, vidjeće tenensku tvrđu kako se sivi,

poput sokola sletjelog da otpočine duga letenja (…)“. Ova romantičarska predstava

usamljenosti lajtmotivski odzvanja čitavim romanom iznova pokazujući i dokazujući da je

samoća prvi uslov svakog postojanja“. Bezljudni predeli u kojima prebiva monah Petar i u

kome potvrđuje sebe, stapa se sa sobom, sa idealom samoće korespondira direktno sa

obezljuđenim krajinskim, rekvijemskim predelima u kojima suštinski povratak nije moguć i

gde svaki artikulisani zvuk života biva progutan zajedno sa prognanima. Čovek je na svetu

suštinski sam – od začeća do mrenja.

Posmatrajući Ćutanja iz Gore optikom novog istorizma, videćemo da Demić u istoriji i kroz

istoriju traži Čoveka, ono suštinsko, esencijalno u njemu. Pripovedanje o pomenutoj steni

Spasa sa koje se vidi krajina kako se sužava i smanjuje, i metaistorijsko provlačenje priče o

srednjovekovnom kralju Petru Svačiću, u stvari je naracija o nadživljavanju ljudskog i

propadljivog. Nakon svih kraljeva, ratnika, država, nacija ostaje Gora koja ne pripada

nikome a kojoj pripadaju svi. Demić nas istorijom suočava sa činjenicom da smo suštinski

kao fizička tela nebitni, a to nas ponovo kružno navodi na zaključak da je jedini način

ostavljanja traga o postojanju knjiško zapisivanje iznova i iznova. Korelativ nesavladivoj

tišini je uporni progovor o njoj.

Diskurs istorije neodvojiv je od diskursa granica, razgraničenja, graničnih situacija,

margina i marginalizacija. Demić fukoovski uspeva da razazna bezimeni glas koji mu

omogućava da progovara iz tišine, iz pukotine, procepa u koji je smeštena i ućutana

naracija o Krajini. Na jednom mestu upravo Petar u progovoru s Pavlom tvrdi da „po

nepisanom pravilu, osporavani uvijek pati od nedostatka teksta. Tekst pripada onima na

drugoj strani barikade.“ Obrtanje pozicije centra i margine, sile i skrajnutog, Demić

realizuje preko kazivanja o smrti, nihilu, odsutnom, svevremenskom. Ako su se granice u

Trezvenjacima na pijanoj lađi doživljavale kao sigurnost graničara, krajišnika, a u

Po(v)ratničkom rekvijemu kao izvor beskrajnog bola, u Ćutanjima iz Gore sve su granice

srušene, a čovek je ostavljen na milost i nemilost pustolikoj borhesovskoj atmosferi

gorskog lavirinta. Taj čovek i ako je Neko i Nešto podjednako je vredan kao Niko i Ništa.

Slikanje Gore i ozvučavanje tišine pisac realizuje sistemom obrnute perspektive.

Percipiranje događanja i događaja sa pokretnim naratorima i njihovim (auto)refleksijama

deformisano je spram onog intenziteta koji se dodeljuje glasu koji pripoveda. Gorski svet

koji je dat iz vizura monaha Petra i Leša Dijakovića međusobno je autonoman. Čitalac se

svesno smešta unutar narativnih slika i odatle posmatra zbivanja koja su plod

pripovedačkih sozercenja, sagledavanja. Iz takve pozicije parergon, okvir romana

predstavlja svojevrsnu aporiju, nejasnoću, prazno, vakuumsko mesto. To je eksplicitno

navedeno u izvrnutom okviru romana u epiloškom prologu i u prološkom epilogu: „Kraj ove

priče seže, kako je i red, na sam izvor pamćenja. (…) Kraj priče je neuhvatljiv, a otuda i

patetičan, kao i njen početak“ da bi se kontrapunktski antisimetrično na kraju reklo da

početak (…) pada u samo srce zaborava“ te da je „početak neuhvatljiv kao ni kraj.“ No ovakva

narativna igra samo je završetak procesa istraživanja pripovednog rama započeta u

viatorskim tačkanjima u Trezvenjacima i nastavljena u Ataci okvirnom pričom o postanju

manastira iz vode i apokaliptičnom nestanku na kraju. Ta potraga za završnom formom u

velikoj meri, možemo zaključiti, dala je okvire neuokvirenosti Ćutanja iz Gore.

Demićev poslednji roman je svesno metajezična tvorevina. Drugi tok pletenice poglavlja

predstavlja zaumna linija (anti)dijaloga koga redom čine mrmor, romor, žagor, ćućorenje,

njunjorenje, mumlanje, nadgornjavanje, sporečkivanje i vapaji. Hermeneutički zahvat koji

zahteva ovakva narativna strategija upućuje nas da ustvrdimo da je središnji položaj ovih

(anti)dijaloga u poglavlju jedino moguć jer je on medijalni između sadržaja ovog sveta, koga

čine istorija i geografija Petrove gore i onog drugog, utvarnog sveta mrtvih.

Fonetskodisonantni zaum, izveden iz svetog mrmljanja mistika i starodavnih glosalija, ima

za cilj kretanje od materijalno do onoga što je onostrano, nematerijalno, idealno,

vanvremensko, „a realibus ad realiora“, što je potpuno u skladu sa formalističkim stavom da

su sada reči mrtve i da je jezik nalik na groblje“. Demićeva jezička eksperimentalnost na

tragu je oneobičenog ogoljavanja autoteličnosti dela, a to je pitanje o postegzistencijalom

svedočenju pre-bivajućih, onih koji ostavljaju zapise.

Treću liniju svakog od devet poglavlja (ukažimo na simbolično utrajanje trostrukosti),

alhimičar reči, Mirko Demić, ostavlja promišljanjima o utvarama, uglavnom nevidljivim

bićima, zastrašujućim senkama. One su žanrovski okvir Demićeve fantazmagorije. Na

početku svakog potpoglavlja one su apokrifno utemeljene u tekst preko citata iz proročkih

knjiga: Avakuma, Miheja, Danila, Jezekilja, Zaharije, Joila, Isaije, Jeremije i Osije. Utvare

su ključna reč proročkog progovora, one su htonski pratioci predapokaliptične atomosfere

koju proroci osećaju, one su onirički medijatori kao što su proroci njima medijumi.

Strukturnu ravnotežu bipolu koga čine utvara i prorok čine sunca na kraju svake utvarne

celine. Demićeva heliotropija prati transformaciju sunaca od tihih, pomračujućih,

ognjezračnih, smolastih, snežnih, krvavih pa sve do razarajućih, apokaliptičkih.

Unutrašnji sloj narativnog prstena čini figura knjige, koja predstavlja izvorište svih

diskursa o Petrovoj gori. Ona je artefakt koji doživljava uskrsnuće, ona je luminiscentni

fenomen, koji bira recipijenta kome će otvoriti svoj sadržaj i koga će zarobiti u stanje

večnog ispisivanja istog. Knjiga svedoči i o nemogućnosti zapisivanja istine, „pohranjivanja

svedočanstava u listine“: „Najduže ostaju one riječi koje oko sebe šire krugove različitih

tumačenja, kao što kamen bačen na površinu vode pobudi krugove koji se šire, jedan drugog

sustižu i, negdje, u daljini vremena, gube se i nestaju. Ako su zapisane rukom proroka – one

ostaju nerazumljive bez svog tumača“ (Demić 2016: 189). Zbog toga su i Ćutanja iz Gore

implicitan poziv na beskrajno iščitavanje, i upinjanje u pokušajima egzegeteskog dosezanja

smisla.

Označavanje Gore u romanu semantički je višestruko naslojeno. Ovaj centralni pojam je

zapravo osa Demićevog narativnog sveta u koji smešta svoju romanesknu pentalogiju; to je i

vertikala koji spaja središte (planinu) i visinu (nebo). Gora je simbol postojanosti,

nepromenljivosti, mesto monaškog i šire, opšteljudskog pročišćenja, isto koliko je i

mesto fatalnog zalutavanja i potencijalno bliske smrti. Demićeva Gora je trovrha sa

devetogranom brezom na vrhu najvišeg vrha, što nije nimalo slučajno jer je simbolika breze

apotropajska, za nečiste sile pogubna.

Svojim poslednjim romanom autor je napravio postpostmodernistički otklon. Njegovo

pripovedanje je prešlo dugačak put: od tamnice konteksta u kome su prebivali pisci-likovi

poput Đorđa Markovića Kodera, Petra Kočića, Sava Mrkalja (u Molskim akordima), preko

altermodernističke vijatorizacije na liniji Beograd-Zagreb (sa kolopletom likova srpske

avangarde, pre svega zenitizma i sumatraizma) u Trezvenjacima na pijanoj lađi, žanrovske

medijalne hibridizacije concerta grossa i rekvijema do različitih žanrovskih razigravanja

u poljima travestije, pastiša, parodije i burleske. Demić pred nas sada izlazi sa romanom

koji čvrsto progovara o tišini, praznini, arhetipskoj jednostavnosti i to upravo na terenu

sa kojim je srastao – a to je zavičaj podno Petrove gore.

Autor: Vladimir B. Perić

Dodaj komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *