Close

Vule Žurić

Vule Žurić

Vule Žurić je rođen u Sarajevu 1969.   Do sada je objavio knjige priča: Umri muški (1991), Dvije godine hladnoće (1995), U krevetu sa Madonom (1998), Valceri i snošaji (2001) i Mulijin ruž (2003), i romane: Blagi dani zatim prođu (2001)...

Pročitaj više

Jasmina Vrbavac

Jasmina Vrbavac

Ja­smi­na Vrba­vac – rođena u Be­o­gra­du (1965), di­plo­mi­ra­la na Fi­lo­loškom fa­kul­te­tu, ma­gis­tri­ra­la na FDU. U Te­le­vi­zi­ji Be­o­grad ra­di od 1987. go­di­ne, is­prva kao ho­no­rar­ni sa­ra­dnik, da­nas kao ure­dnik u Re­dak­ci­ji...

Pročitaj više

Vladimir Vojnovič

Vla­di­mir Voj­no­vič rođen je 26. sep­tem­bra 1932. go­di­ne u Staljina­ba­du (da­nas Dušan­be). Njego­vi da­le­ki pre­ci su do­seljeni­ci iz Srbi­je. Vla­di­mi­rov otac, no­vi­nar, uhapšen je 1938. go­di­ne, pa se po­ro­di­ca Voj­no­vič...

Pročitaj više

Pavle Ugrinov

Pavle Ugrinov

Pav­le Ugri­nov (Mol,1926 – Be­or­gad, 2007) spa­da u naj­značaj­ni­je savre­mene srpske pro­zne pisce. Za­pamćen je kao je­dan od osni­vača ka­mer­ne sce­ne Ate­lje 212 u Beo­gra­du, ko­ja je i otvo­re­na 1954. go­di­ne up­ra­vo njego­vom...

Pročitaj više

Oleg Tomić

Oleg Tomić

Oleg Tomić je rođen 1968. godine u Novoj Gradiški. Studirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a od 1991. godine živi u Subotici. Objavio je zbirku poezije 7 iza vilice (1993), knjigu kratkih priča Orso Negru (1997), te...

Pročitaj više

Lucija Stupica

Lucija Stupica

Lucija Stupica je rođena 19. maja 1971. godine u Šmarju pri Jelšah, u Sloveniji. Studirala je arhitekturu. Bavi se dizajnom enterijera, i piše, između ostalog, i članke o arhitekturi i dizajnu za stručne i popularne časopise. Lucija je takođe...

Pročitaj više