Close

Ivan Štrpka

Ivan Štrpka

Ivan Štrpka je rođen 30. juna 1944. u Hlohovcu u Slovačkoj. Studirao je slovački i španski jezik na Filozofskom fakultetu u Bratislavi. Radio je kao urednik, kasnije kao dramaturg u bratislavskoj televiziji, posle kao zamenik glavnog urednika...

Pročitaj više

Bojan Stojanović Pantović

Bo­ja­na Sto­ja­no­vić Pan­to­vić (Be­o­grad, 1960) preda­je na Od­se­ku za kom­pa­ra­tiv­nu književ­nost Fi­lo­zo­fskog fa­kul­te­ta u No­vom Sa­du. Ba­vi se kom­pa­ra­tis­ti­kom, piše književ­no­is­to­rij­ske stu­di­je i ogle­de, ese­je...

Pročitaj više

Rudolf Sloboda

Rudolf Sloboda

Rudolf Sloboda rođen je 16. aprila 1938. godine u Djevinskoj Novoj Vsi, a umro je tragičnom smrću 16. oktobra 1995. godine. Studije na Filozofskom fakultetu nije završio. Najpre je radio kao rudar u Ostravi, nakon toga kao građevinski radnik u...

Pročitaj više

Zoran Slavić

Zoran Slavić (1945, Zrenjanin). Završio Filološki fa­kultet u Beogradu. Piše poeziju, prozu, književnu kritiku, publicistiku. Autor je znatnog broja televizijskih projekata raznih žanrova. Ogledao se i u radio-dramskoj formi. Bavi se i...

Pročitaj više

Liza Skotolajn

Liza Skotolajn

Liza Skotolajn (Lisa Scottoline, Filadelfija, 1955), bivši advokat, autor je devet veoma zapaženih pravničkih trilera. Svi njeni romani u velikoj meri duguju iskustvu koje je stekla radeći u američkom pravosudnom sistemu. Diplomirala je...

Pročitaj više

Izra­el Jošua

Izra­el Jošua

Izra­el Jošua Sin­ger je rođen 1893, a nje­gov brat Isak Baševis 1904. Po­ro­di­ca Sin­ger je u vre­me nji­ho­vog de­tinj­stva žive­la u pro­vin­ci­ji, u ma­njim gra­do­vi­ma (Le­onćin, Rađimin, Bil­go­raj, Sta­ri Đikuv i dr.), gde im je otac bio...

Pročitaj više