Close

Bo­ja­na Sto­ja­no­vić Pan­to­vić (Be­o­grad, 1960) preda­je na Od­se­ku za kom­pa­ra­tiv­nu književ­nost Fi­lo­zo­fskog fa­kul­te­ta u No­vom Sa­du. Ba­vi se kom­pa­ra­tis­ti­kom, piše književ­no­is­to­rij­ske stu­di­je i ogle­de, ese­je, kri­ti­ku, po­ezi­ju, lir­sku pro­zu i pre­vo­di sa slo­ve­načkog i en­gles­kog je­zi­ka. Pre­da­va­la u Ljubljani, Ha­leu, Ber­li­nu, Ham­bur­gu i Vro­cla­vu. Ho­no­rar­no ra­di­la na Fi­lo­loškom fa­kul­te­tu u Be­o­gra­du i u izda­vačkoj kući „No­lit”. Njeni stručni i be­le­tris­tički ra­do­vi pre­ve­de­ni su na en­gles­ki, ne­mački, slo­ve­nački, ma­ke­don­ski, grčki, poljski, špan­ski i šved­ski je­zik. 

Obja­vi­la je sle­deće knjige i an­to­lo­gi­je: Po­eti­ka Mi­ra­na Jar­ca (1987), Li­ni­ja do­di­ra (stu­di­je i ogle­di, 1995), Na­sleđe su­ma­tra­i­zma (po­etičke fi­gu­re u srpskom pe­sništvu de­ve­de­se­tih, 1998), Srpski ek­spre­si­oni­zam (1998), Srpske pro­za­ide – an­to­lo­gi­ja pe­sa­ma u pro­zi (2001), Kri­tička pi­sma (2002), Mor­fo­lo­gi­ja ek­spre­si­onis­tičke pro­ze (2003), Raskršća me­ta­fo­re (kri­ti­ke i ese­ji o srpskim pe­sni­ci­ma DæDæ ve­ka, 2004), Bes­kraj­na (pe­snička zbir­ka, 2005), Ne­bo­lom­stvo – pa­no­ra­ma srpsko­ga pe­sništva kra­ja XX ve­ka (2006), Po­bu­na pro­tiv sre­dišta (no­vi pri­lo­zi o mo­der­noj srpskoj književnosti, 2006), Oštar ugao (2008).

Dodaj komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *