Close
Jasmina Vrbavac

Ja­smi­na Vrba­vac – rođena u Be­o­gra­du (1965), di­plo­mi­ra­la na Fi­lo­loškom fa­kul­te­tu, ma­gis­tri­ra­la na FDU. U Te­le­vi­zi­ji Be­o­grad ra­di od 1987. go­di­ne, is­prva kao ho­no­rar­ni sa­ra­dnik, da­nas kao ure­dnik u Re­dak­ci­ji za kul­tu­ru pod čijim okriljem je os­tva­ri­la ve­li­ki broj emi­si­ja i pri­lo­ga o sav­re­me­noj književ­nos­ti kao autor, vo­di­telj, kri­tičar… Objavlji­va­la u broj­nim do­maćim književ­nim časo­pi­si­ma književ­nu kri­ti­ku i pro­zu. Obja­vi­la knji­ge Žrtvo­vanje kralja – Mit u dramama LJu­bo­mi­ra Si­mo­vića (2005) i knjigu eseja Tri i po (2007).

Dodaj komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *