Close
Mir­ko De­mić

Mir­ko De­mić je rođen 1964. go­di­ne u Gornjem Kla­sniću kod Gline.

Do sa­da je obja­vio knjige pro­ze: Ja­bu­ke Hes­pe­ri­da (1990), Slam­ka u no­su (1996), Ćili­bar, med, os­ko­ruša (2001, 2005), Apo­kri­fi o Fur­tu­li (2003) i Slu­ge hi­ro­vi­tog lučonoše (2006).

Pro­za mu je pre­vođena na poljski jezik.

Pri­re­dio je knjige: Bu­na u Ba­no­vi­ni u Kla­sniću go­di­ne 1883 (2003) Đorđa A. Pe­tro­vića, Ta­la­si, ese­ji (2005) i Tmur­ni dne­vi (2006) Mi­la­na Bu­di­savljevića.

Od 2002. go­di­ne glav­ni je ure­dnik časo­pi­sa Ko­ra­ci.

Živi u Kra­gu­jev­cu od 1995. godine.

Dodaj komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *