Close

No­emi Kiš (Kiss Noémi) je rođena 1974. go­di­ne u gra­diću Ge­de­lu (Gödölõ) na se­ve­ro­za­pa­du Mađar­ske. Di­plo­mi­ra­la je mađar­ski je­zik i književ­nost, kao i sociologiju. Dok- ­to­ri­rala je na te­mi mađar­ske re­cep­ci­je po­ezi­je Po­la Ce­la­na.

No­emi Kiš je je­dna od zapaženih autor­ki u an­to­lo­gi­ji žen­skih priča pod na­zi­vom „Noćni zo­ološki vrt”, ko­ja se ba­vi pi­tanjima žen­ske sek­su­al­nos­ti, po­gle­di­ma na svet iz žen­skog ugla, is­kus­tvi­ma žene.

Do sada je objavila knjige eseja Vežbe pej­zaža (Tájgyakor­la­tok, 2003), studiju o po­ezi­ji Po­la Ce­la­na Gra­nični slučaje­vi (Határhelyze­tek, 2003) i zbir­ku no­ve­la Trans (Trans, 2006), koja je imala odličnu recepciju u Mađarskoj i prevodi se na nekoliko svetskih jezika.

Dodaj komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *