Close
Sava Damjanov

Sava Damjanov (Novi Sad, 29. IX 1956): kulturolog-androlog-ginekolog, futuro­log-nu­mero­log-Bog; studirao i predavao istorijske nauke na vodećim hrišćan­sko-budističkim i islamsko-pante­ističkim učilištima, gde je obavljao funkcije Prorektora za omladinu, manjinska prava i nacio­nalni investicioni plan (NIP), te Prode­kana za autonomiju, svemirska istraživanja i  evro­inte­gra­cije.

U tom kontekstu objavio je sledeće knjige: Istra­živanje Savršenstva (1983), Graždanski ero­tikon (1987-2005), Ko­re­ni moderne srpske fantastike (1988), Kola­či, Obmane, Non­sensi (1989), Šta to beše „mlada srpska proza”? (1990), Pričke (1994), Post­moderna srpska fanta­stika (1994- 2004), Koder: istorija jedne recepcije (1997), Povesti raz­lične: lirske, epske, no najviše neizrecive (1997), Glosolalija (2001-2006), Novo čitawe tradicije (2002), Novi Sad – zemqi raj 1-2 (2003-2004), Remek-delca (2005), Eros i Po(r)nos(2006), Apokrifna istorija srpske (post)mo­derne (2008), Is­torija kao Apokrif (2008) i Kafane, Kreveti, Biblioteke (posthumno).

Kao serbski književnik, živi i radi na Marsu, od momenta kada je njegova domovina – iseljena sa Starog kon­tinenta – našla utočište na Crvenoj planeti. Kao svetski književnik, živi i radi u Serbiji, na adresi poznatoj samo organima gonjenja: svaka sličnost sa stranim licima i do­gađajima, slučajna je i zlonamerna!!!

Dodaj komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *