Close

Mir­ko De­mić

Mir­ko De­mić

Mir­ko De­mić je rođen 1964. go­di­ne u Gornjem Kla­sniću kod Gline. Do sa­da je obja­vio knjige pro­ze: Ja­bu­ke Hes­pe­ri­da (1990), Slam­ka u no­su (1996), Ćili­bar, med, os­ko­ruša (2001, 2005), Apo­kri­fi o Fur­tu­li (2003) i Slu­ge...

Pročitaj više

Sava Damjanov

Sava Damjanov

Sava Damjanov (Novi Sad, 29. IX 1956): kulturolog-androlog-ginekolog, futuro­log-nu­mero­log-Bog; studirao i predavao istorijske nauke na vodećim hrišćan­sko-budističkim i islamsko-pante­ističkim učilištima, gde je obavljao funkcije Prorektora za...

Pročitaj više

Alen Bešić

Alen Bešić

Alen Bešić je rođen 17. ma­ja 1975. go­di­ne u Bi­haću. Di­plo­mi­rao je na od­se­ku za srpsku književ­nost Fi­lo­zo­fskog fa­kul­te­ta u No­vom Sa­du. Obja­vio je dve knjige po­ezi­je: U fi­li­gra­nu rez (KOS, Be­o­grad, 1998) i Način...

Pročitaj više

Stanislav Baranjčak

Stanislav Baranjčak je rođen 1946. Godine u Poznanju. Studirao je poljsku književnost na Univerzitetu Adam Mickjevič u rodnom gradu, gde je doktorirao 1973. godine. Kao pesnik debitovao je 1965. godine u časopisu Odra, a njegov politički angažman...

Pročitaj više

Aleksandar Baljak

Aleksandar Baljak

Aleksandar Baljak rođen je 1954. godine u Crvenki. Objavio je četiri zbirke aforizama: Ubedili ste boga u meni (1982, 1990) U granicama demokratije (1988 – tri izdanja) Krvavi provod (1995) Sumnjivo okupljanje reči (2000) Autor je dve...

Pročitaj više