Close

Noemi Kiš

No­emi Kiš (Kiss Noémi) je rođena 1974. go­di­ne u gra­diću Ge­de­lu (Gödölõ) na se­ve­ro­za­pa­du Mađar­ske. Di­plo­mi­ra­la je mađar­ski je­zik i književ­nost, kao i sociologiju. Dok- ­to­ri­rala je na te­mi mađar­ske re­cep­ci­je po­ezi­je...

Pročitaj više

Džamej­ka Kin­kejd

Džamej­ka Kin­kejd

Rođena kao Elejn Po­ter Ričar­dson 1949. u Sent Džon­su na An­ti­gvi, gde je pro­ve­la de­tinj­stvo i završila osnov­nu ško­lu u bri­tanskom ko­lo­ni­jal­nom siste­mu, Džamej­ka Kin­kejd je sa 17 go­di­na otišla u Nju­jork, ra­deći tri go­di­ne...

Pročitaj više

Džejms Kel­man

Džejms Kel­man

Džejms Kel­man je rođen u Gla­zgo­vu 1946. go­di­ne. Je­dan od naj­značaj­ni­jih sav­re­me­nih škot­skih pi­sa­ca. Obja­vio je knjge Hrt za do­ručak, za ko­ju je do­bio Čel­ten­ham na­gra­du 1987. go­di­ne; Ope­ko­ti­nu, za ko­ju je do­bio...

Pročitaj više

Rade Jovanović

Rade Jovanović je rođen 1939. godine u Srebrenici. Za­vr­šio je Filološki fakultet u Beogradu, grupa srpsko­hrvatski jezik i jugoslovenska književnost. Piše aforizme, epigrame i humorističko-satirične forme. Objavio je pet knjiga: San je da sve...

Pročitaj više

Jan Hrušovski

Jan Hrušovski (1892-1975) je jedan od začetnika moderne slovačke popularne književnosti. Rodio se u Novom Mestu nad Vahom, a njegova majka je bila ćerka značajnog književnika i političara, jednog od osnivača Matice slovačke – Vilijama Paulinija...

Pročitaj više

Brajan Fril

Brajan Fril, jedan od vodećih dramskih pisaca druge polovine XX veka na engleskom jeziku, rodio se 1929. u Severnoj Irskoj, u katoličkoj porodici. Do svoje desete godine, živeo je u gradiću Oma, sedištu okruga Tajron, odakle se sa porodicom seli...

Pročitaj više